CENTRALISED ALLOTMENT PROCESS-PG CAP 2021
MAHATMA GANDHI UNIVERSITY
       
    Home Contact Us    
The Online Registration for admission to various Under Graduate programmes conducted in the Arts & Science Colleges affiliated to the University shall commence immediately after the publication of plus two results by the Kerala State Higher Secondary Examination Board in May 2019. Applicants to all categories viz. Management, Community Merit, Sports Quota, Cultural Quota, Physically Disabled, Lakshadweep Quotas and Seats reserved for the Malayali students from the Andaman and Nicobar Islands should apply online. The ranklists in respect of Community Merit, Sports Quota, Cultural Quota, Physically Disabled quotas shall be published by the University and admissions shall be conducted by the college authorities from the ranklist on the dates specified in the notification. The admissions to various quotas after the specified dates shall not be permitted under any circumstance. ØVÕîµÜÞÖÞÜçÏÞ¿í ¥ËßÜßçÏxí æºÏñßGáU ÕßÕßÇ ¦V¿íØí ¦XÁí ØÏXØí çµÞç{¼áµ{ßæÜ ÌßøáÆ çdÉÞd•ÞÎáµ{ßçÜAáU ¯µ¼Þܵ dÉçÕÖÈJßæa ³YèÜX ø¼ßØíçd¿×Xå2019 æÎÏí ÎÞØJßW çµø{ ÙÏV æØAXÁùß ®µíØÞÎßçÈ×X çÌÞVÁßæa ÉïØí ¿á ÉøàfÞ ËÜdɶcÞÉÈJßÈá çÖ×¢ ÜÍcÎÞµáKÄÞÃí. ÎçȼíæÎaí, µNcâÃßxß æÎùßxí, ØíçÉÞ¿íØí çµbÞGÞ, µZºîùW µbÞGÞ, ÍßKçÖ×ßAÞVAÞÏß Ø¢Õøâ æºÏñ ØàxáµZ, ÜfÆbàÉí çµbÞGÞ, ¦XÁÎÞX ¦XÁí ÈßçAÞÌÞV ÆbàÉáµ{ßæÜ ÎÜÏÞ{ß ÕßÆcVJßµZAÞÏáUåØàxáµZ ®KßÕÏßçÜAí ¥çÉfßAáKÕV ³YèÜÈÞÏß ¥çÉfߺîßøßAâ. µNcâÃßxß æÎùßxí, ØíçÉÞ¿íØí çµbÞGÞ, µZºîùW µbÞGÞ, ÍßKçÖ×ßAÞVAÞÏß Ø¢Õøâ æºÏñ ØàxáµZ ®KßÕÏßçÜAí ÜÍßAáK ¥çÉfÏáæ¿ ¥¿ßØíÅÞÈJßWåØVÕîµÜÞÖÞÜ ùÞCí ÜßØíxí ÄÏîÞùÞAáKÄᢠ¿ß ùÞCí ÜßØíxßW ÈßKᢠÕß¼í¾ÞÉÈJßW Èß×íµV×ߺîßøßAáK ÄàÏÄßµ{ßW çµÞç{¼ÇßµãÇV dÉçÕÖÈ¢ È¿JáKÄáÎÞÏßøßAá¢. ÈßVgß×í¿ ÄàÏÄßµZAá çÖ×¢ ¿ß µbÞGÞµ{ßçÜAí dÉçÕÖÈ¢ ¥ÈáÕÆßAáKÄÜï.